สภาเกษตรกรลำพูน”สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร”

Share This:

สภาเกษตรกรลำพูน จัดโครงการ สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดย เกษตรกร ชาวจังหวัดลำพูน ที่ได้รับเลือก เป็น เกษตรกรต้นแบบ รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 พร้อมที่จะนำความรู้ ที่มี มาเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ อาชีพ เกษตรกร

เกษตรกร จาก 8 อำเภอ ในจังหวัดลำพูน ร่วม โครงการ สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่ง สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนาย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยในช่วง ก่อนเปิดโครงการ มีการจัดแถลงข่าวเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูน ที่ ได้รับ เลือก เป็น เกษตรกรต้นแบบ รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 โดยมี นายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน และ นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว ซึ่ง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายสมัย แก้วภูศรี เกษตรกร ชาวตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ ที่ ทำการเกษตร อินทรีย์ โดยยึดหลักการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการลดรายจ่าย ลดต้นทุน ปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ ใช้น้ำน้อย ในสวนลำไยพื้นที่ 40 ไร่ ทั้งยัง เลี้ยงไก่และปลาโตเร็วนานาชนิด สามารถนำผลผลิตจำหน่าย มีรายได้ทุกเดือน ไม่ต่ำ กว่า 25,000 บาท แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ ผสมผสาน ของนายสมัย จึงเป็น ตัวอย่าง ที่ดี ที่เกษตรที่สนใจ สามารถนำไปรับใช้ได้ เป็นอย่างดี เนื่องจากสินค้า เกษตรอินทรีย์มีความปลอดภัยสูงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จะสนับสนุน ให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีช่องทางจำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
ด้านการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการ ลดภาระหนี้สิน มีวิทยากรจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ วิทยากรจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ มาให้ความรู้ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของสภาเกษตรกรแห่งชาติ , กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) , สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนี้ ยังมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้แก่เกษตร ในการเลี้ยงไก่ พันธุ์ประดู่ดำ และ การให้คำปรึกษา เทคนิค การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่ง เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 300 คน ต่างได้รับความรู้ เพื่อนำไป บริหารจัดการหนี้สินของตนเอง ให้หมดไป ในอนาคต .