แคมป์เครือข่ายธุรกิจภาคเหนือตอนบน 1 Northern 1 Biz Camp

Share This:

ที่ โรงแรมลำพูนวิลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน จัดการ ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ ในกิจกรรม “ แคมป์เครือข่ายธุรกิจภาคเหนือตอนบน 1 ( Northern 1 Biz Camp ) ” โดยมี ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ อุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ , ธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( MICE ) , ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการการศึกษา , ธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป , ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ) เข้าร่วม อบรม จำนวน 200 ราย มี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ในการจะส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนให้เกิดการขยายตัวทางการตลาดเพิ่มขึ้น ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ) จึงมอบหมายให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัด โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง ในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ จำนวน 200 ราย จัดระหว่าง วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน โดยมี ศาสตราจารย์ วาดะ ทัตซึยะ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
ส่วนการจัด แคมป์เครือข่ายธุรกิจฯ ในครั้งที่ 2 คณะผู้จัดจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมแคมป์ฯ ในครั้งแรก มาร่วมการอบรมต่อเนื่อง อีกจำนวน 40 ราย เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 .

Comments

comments