วัดพระพุทธบาทตากผ้าขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาท และ รอยตากผ้า

Share This:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , อำเภอป่าซาง , คณะสงฆ์ จังหวัดลำพูน , คณะศรัทธาวัดพระพุทธบาทตากผ้า และ เทศบาลตำบลมะกอก ได้ กำหนดจัดงาน จะจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาท รอยตากผ้า และ รูปเหมือนพระเดชพระคุณพระสุพรหมยานเถระ ( ครูบาพรหมา พรหมจักโก ) ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2559 ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแผ่ทำนุบำรุง บวรพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความสามัคคี ของทุกภาคส่วน
ในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เพื่อ อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ บรรพชนผู้ล่วงลับ ในช่วงเช้า ส่วน กิจกรรมในช่วงเย็น วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม เวลา 20.00 น. จะมีการแสดงวัฒนธรรม ล้านนา , การแสดงกลองบูชา , กลองสะบัดชัย และ การแสดงฟ้อนเล็บ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จะมีการแข่งขัน บอกไฟลูกหนู เวลา 16.00 น. การจัดขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน , ขบวนน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และ ขบวนแห่ครัวทาน ของคณะศรัทธา เคลื่อนสู่วัด และ พิธีเปิดงาน จากนั้น เวลา 20.00 น. จะมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป ในเสาร์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน ณ มลฑลสรงน้ำ เวลา 09.00 น.พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และ รอยพระบาท เวลา 13.00 น. การแข่งขันกลองหลวงล้านนา เวลา 19.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา พุทธาภิเษก จำนวน 1 กัณฑ์ เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง , การแข่งขันบอกไฟดอก และ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง วงใหญ่เต็มวง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อยู่ห่างจากอำเภอ เมืองลำพูนประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน และ ของภาคเหนือ ตามตำนาน ของวัด ได้บันทึกไว้ว่า ในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิ ( ประเทศไทยในปัจจุบัน ) พระองค์ได้เสด็จไปยังสถานที่ต่าง ๆ กระทั่งเสด็จถึงบริเวณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า แห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาด จึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลง ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาด ใกล้บริเวณที่ประทับ ซึ่งปรากฏเป็นรอย เลือนลางอยู่ วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระพุทธบาทตากผ้า” ปัจจุบัน วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรม และบาลี ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ ทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการศึกษา ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้น เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้สนใจทั่วไป
จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณี สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาท และ รอยตากผ้า ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตามวันและ เวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน

Comments

comments