สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดลำพูน คลี่คลายไปในทางที่ดี

Share This:

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดลำพูน คลี่คลายไปในทางที่ดี ระยะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้น

ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำพูน พบกว่า ขณะนี้ สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายไปในทางที่ดี ระยะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคม 2559 มีฝนตก รวม 13 วัน วัดปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยได้ 103.76 มิลลิเมตร โดยฝนตกกระจายหลายอำเภอ ทำให้มีปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทางด้านหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งได้บินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดลำพูน ก็สามารถทำให้ฝนตกในเขตอำเภอต่างๆด้วยเช่นกัน
สำหรับน้ำที่ใช้ผลิตระบบประปา ในเขต อ.เมืองลำพูน ซึ่งใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิงก็มีปริมาณน้ำสูง ด้วยเช่นเดียวกัน เป็นผลจากฝนตกในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และน้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงตอนบน ที่อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า อ.แม่ทา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตระบบประปาในเขต อ.แม่ทา ก็มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ 3.55 เมตร
สำหรับเกษตรกรที่เตรียมการเพาะปลูก และต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ขอให้สอบถามการบริหารจัดการน้ำ จากโครงการชลประทานลำพูน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการ ในการปล่อยน้ำ ได้อย่างเหมาะสม

Comments

comments