พลังงานจังหวัดลำพูน รณรงค์ให้ ประชาชน ร่วมกันประหยัดพลังงาน

Share This:

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน รณรงค์ให้ ประชาชน ร่วมกันประหยัดพลังงาน ใน โครงการ รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน ในแนวคิด ” แค่ประหยัด ก็ได้ประโยชน์ ภารกิจช่วยชาติ ประหยัดพลังงาน ” สามารถปฏิบัติ ได้ง่าย เพียง 4 ขั้นตอน ( ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น , ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศาฯ , ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่ใช้งาน , เปลี่ยน อุปกรณ์ ใหม่ให้พร้อมใช้งาน )

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ร่วมกัน รณรงค์การประหยัดพลังงาน ใน โครงการ รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน โดยจัดขบวนรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมใจกัน ประหยัดพลังงาน ในแนวคิด “ แค่ประหยัด ก็ได้ประโยชน์ ภารกิจช่วยชาติ ประหยัดพลังงาน ” โดย ได้จัดขบวน รถรณรงค์ แจกจ่าย เอกสารประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงาน พร้อมทั้ง เชิญชวน ให้ประชาชน ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยไปตาม เขตชุมชนต่าง ๆ ใน อำเภอเมืองลำพูน และ จากจัดบวนรณรงค์ ไปจนครบ 8 อำเภอ
นาง ศศิธร สรณถาวรกูล พลังงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมใจกัน ประหยัดพลังงาน ในแนวคิด “ แค่ประหยัด ก็ได้ประโยชน์ ภารกิจช่วยชาติ ประหยัดพลังงาน ” ภายในจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้จัดทำสื่อวิทยุกระจายเสียง จัดกิจกรรม รณรงค์ตามสถานที่ชุมชน เช่น ตลาด จนถึงห้างสรรพสินค้า โดยได้มีการจัดทำป้ายโฆษณา ตามแยกสำคัญๆ ในจังหวัดลำพูน รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
สำหรับวันนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรถแห่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ออกประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และ จะรณณงค์ต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2559 รวม 20 วัน โดยจะมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชน ให้เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจในหลัก 4 ป. คือ 1. ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น 2. ปรับแอร์เพิ่ม 1 องศา ประหยัด 10 % 3. ปลดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้ และ 4. เปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีทรัพยากร ปิโตรเลียม ( กาซและน้ำมัน ) จากแหล่งภายในประเทศในปริมาณจำกัด จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้นในแต่ละปี ประมาณ 8 แสนบาร์เรลต่อวัน ซึ่ง ข้อมูลการใช้พลังงานในภาพรวม 3 ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 4.5 และ ประเทศ ไทย ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าใน ปริมาณ ที่สูงขึ้น การใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด จึงถือเป็นการช่วยลดภาระการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ของประเทศ อีกทางหนึ่ง

3 06 59 -4 โครงการงดใช้พลังงานในภาครัฐ เอกชนและประขาชน.mp4_000100033

3 06 59 -4 โครงการงดใช้พลังงานในภาครัฐ เอกชนและประขาชน.mp4_000086979

3 06 59 -4 โครงการงดใช้พลังงานในภาครัฐ เอกชนและประขาชน.mp4_000062790

3 06 59 -4 โครงการงดใช้พลังงานในภาครัฐ เอกชนและประขาชน.mp4_000005954