เรียนรู้งานของพ่อในสวนของพ่อ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปี3

Share This:

เรียนรู้งานของพ่อในสวนของพ่อ โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปี3 เริ่ม 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าร่วม “โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปี3” ภายใต้แนวคิดหลัก “เรียนรู้งานของพ่อ” ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในปีนี้จะเน้นให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผลงานอันเนื่องมาจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านต่างๆ อาทิ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรของโลกที่หอคำหลวง เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้การพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพระราชดำริ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ประกอบด้วยพืชและสัตว์นานาชนิดที่ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรียนรู้การเงินและการออม ประหยัด เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียงและนำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย เรียนรู้แนวทางการสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย รวมทั้งได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ การอนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรมตามโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว ชม“บ้านสวนพอเพียง” จำลองบ้านตามแนววิถีชีวิตแบบพอเพียง ยุ้งฉาง ไม้ผลยืนต้น พืชผักสวนครัว รวมทั้งการจำลองน้ำตก และฝายชะลอน้ำที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง โครงการพลังงานสะอาด โครงการพลังงานทดแทน และในหลวงกับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นที่ สวนโตโยต้า ศึกษาโครงการพัฒนาชนบท และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งโครงการพัฒนาสายพันธุ์ปลาทับทิมที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมชมพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ในนิทรรศการบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีสวนเมืองไทยประกันชีวิต และนิทรรศการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนองโครงการในพระราชดำริที่สวน ปตท.

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้น้องๆ ได้สนุกสนานผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั้นเป็นสวนของพ่อ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานโครงการหลวงโครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตร ความหลากหลายของนานาพรรณไม้ เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้เยาวชนมีความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวที่อยู่นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น

สถาบันการศึกษาใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปี3 เริ่ม 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559 (โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ โทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ 1207 หรือดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.royalparkrajapruek.org

Comments

comments