ขนส่งยกมาตรฐานบริการใช้แอพ DLT eForm เลิกใช้สำเนาบัตรปชช.และทะเบียนบ้าน

Share This:

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ายกระดับงานบริการเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอำนวยความสะดวกประชาชน ในการติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ ทะเบียนและภาษีรถ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไป เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการในแต่ละเรื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ตามที่ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีคำสั่งให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาการบริการเพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง บนแนวคิดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานให้น้อยลง และการติดต่อราชการไม่ว่าด้านใดก็ตามประชาชนต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกสามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายการทะเบียนราษฎรกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการบุคคล ชื่อ สกุล ภูมิลำเนา รวมถึงสถานะของบุคคลได้จากฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ด้านใบอนุญาตขับรถ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมเอกสารที่จำเป็นประกอบการดำเนินการในแต่ละเรื่องเท่านั้น และสำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดทำสำเนาขึ้นเอง โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนยังต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินการเช่นเดิม หรือกรณีไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ ให้แนบสำเนาหลักฐานประกอบการดำเนินการ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าว เป็นการยกระดับมาตรฐานงานด้านบริการของกรมการขนส่งทางบก และสนองนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลด เลิกเอกสาร และลดขั้นตอน ทำให้การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ ไม่จำเป็นต้องเขียนคำขอรับบริการ ไม่ต้องใช้เอกสารอย่างสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นการลดภาระของประชาชน นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยมีคู่มือแนะนำการติดต่องานด้านทะเบียนและภาษีรถ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ รวมทั้ง ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ ต่างๆ ผ่านออนไลน์ เพื่อกรอกข้อมูลแล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการให้น้อยลง เจ้าหน้าที่ให้บริการได้ทันที รวดเร็วทันใจ เพียงสแกน QR Code DLT eForm ที่ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือดาวน์โหลดผ่านร้านค้าแอพพลิเคชั่นได้โดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Comments

comments