จ.ลำพูน มุ่งพัฒนาศักยภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ที่เคยเสพยาเสพติด

Share This:

ที่ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ได้จัด โครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ( ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน ) ประจำปี 2559 เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ และปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ผู้ที่เคยเสพยาเสพติด ไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ โดยมี นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ โดย อบรมระหว่างวันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2559 ที่วิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้เสพยาเสพติด สมัครใจเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู จำนวน 60 คน ซึ่งจะ ได้รับการ ฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมงด้วย
ในการอบรม มี วิทยากร จาก กองบังคับการตำรวจภูธร จ.ลำพูน , สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำพูน , สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน , เรือนจำ จ.ลำพูน , โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้อบรมด้วย

-รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สำคัญ โดยจังหวัด เน้นการปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในทุกระบบ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ การจัดการอบรม ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม มีการปรับเปลี่ยน เจตคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติที่ถูกต้อง มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ ที่สำคัญคือ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และในหมู่บ้านของตนต่อไป

4428

366003

365998

144436