ลำพูน กำหนดแผน ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามมาตรการ

Share This:

ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย อนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุม คณะทำงาน ติดตาม และสรุปผล การดำเนินงาน โครงการตาม มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ( โครงการ ตำบล ละ 5 ล้านบาท ) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และ การใช้ประโยชน์ จากโครงการ โดย กำหนด ติดตาม โครงการ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2559
ในการติดตาม ผล การดำเนินงาน คณะทำงานจะได้ ไปเยี่ยม โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ( โครงการ ตำบล ละ 5 ล้าน ) ในพื้นที่ 8 อำเภอ ของ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับ อนุมัติ ให้ดำเนินโครงการ จำนวน 818 โครงการ เป็นเงิน 250,785,200 บาท และ จะติดตามโครงการ ตามมาตรการ เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตร และ คนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือ กยจ. จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 19,553,465 บาท สำหรับ โครงการ กยจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 11 โครงการ เป็นเงิน 15,187,651 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุพร้อมห้องเย็น ที่ อ.บ้านโฮ่ง งบประมาณ 4,550,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 999,000 บาท ส่วนโครงการ ตำบลละ 5 ล้าน แล้วเสร็จ 772 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 233,621,179 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 อยู่ระหว่างดำเนินการ 46 โครงการ งบประมาณ 17,164,021 บาท

IMG_4874

IMG_4858

IMG_4855