แม่แจ่มโมเดลพลัส ต้นแบบการแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำตามมาตรการอย่างยั่งยืน

Share This:

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเดโช ไชยทัพ ผอ.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ ได้เดินทางไปร่วมหารือและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญาป่าไม้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนกับคณะทำงานปรับปรุงกลไกมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ กทม. ในหัวข้อเรื่อง มาตรการและแนวทางลดการสูญเสียพื้นที่ป่าจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

S__23527437

S__23527438

S__23527439

S__23527440

S__23527444

S__23527447

S__23527446

Comments

comments