จังหวัดลำพูนจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559

Share This:

ประชาชนและเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน นำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เข้าร่วมการประกวดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดลำพูนประจำปี 2559 เพื่อร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่โรงแรมลำพูนวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ.2559 เพื่อสร้างวินัยและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ.2559 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการดำเนินโครงการฯให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย เป็นการสร้างจิตสำนึกที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการคำนึกถึงหลักการ 3R Reduce Reuse Recycle โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ และการนำวัสดุเหลือใช้ไปตัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท 4 ระดับ มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 19 ผลงาน ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทสิ่งของประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน ระดับประถมศึกษา อันดับที่1.เด็กหญิงอภัสรา สุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ชื่อผลงาน ชุดโต๊ะเก้าอี้เอนกประสงค์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อันดับที่2.เด็กหญิงวิรัญญารินทร์ วังมูล จากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ชื่อผลงานโคมไฟใสปิ้ง อันดับที่3.เด็กชายรณชัย อุดตึงและสมาชิก จากโรงเรียนบ้านหนองเหงือก ชื่อผลงาน กันเปื้อนสดใส่แก้ไขมลพิษ ระดับประถมมัธยมศึกษา/ปวช อันดับที่1. นางสาวนัทชา การรองและสมาชิก จากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ชื่อผลงาน พวงมาลาและพุ่มดอกไม้ อันดับที่2.นางสาววิมลวรรณ แสงไกและสมาชิก จากโรงเรียนวชิรป่าซาง ชื่อผลงาน Basket Box อันดับที่3.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์เครือ และสมาชิก จากโรงเรียนเทศบาลสันป่าย่างหน่อม ชื่อผลงานเก้าอี้ชายหาดสไตล์วินเทจจากป้ายไวนิล ประเภทที่2.สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้น้ำมาสร้างสรรค์เป็นถังขยะ อันดับที่1.นางเทียมใจ มาตยาบุญ กล่มผู้สูงอายุบ้านลี้บ้านลี้ ชื่อผลงาน ถังขยะจากขวดน้ำดื่มพลาสติก อันดับที่2.นายสุทธิพงษ์ ปะละน่าน ชื่อผลงาน ถังขยะจากกระดาษหนังสือพิมพ์ อันดับที่3.นางสาวสุรัชดา ธรรมขันและสมาชิก ชื่อผลงาน Binions ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ อันดับที่1.นายอานนท์ อุตรแจ้ และสมาชิก ชื่อผลงาน เจ้าสาวที่ไม่กลัวฝน อันดับที่2.นายพงศกร แสนละมูล และสมาชิก ชื่อผลงาน The Diff Project อันดับที่3.นายอานนท์ อุตรแจ้ และสมาชิก ชื่อผลงาน สาวน้อยร้อยชั่ง
สำหรับผู้ที่ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับประกาศเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เข้าร่วมการประกวดสิงประดิษฐ์ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

1332037

1335045

30186162_o

48686994_o

Comments

comments