จังหวัดลำพูน จัดงานวัน สหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share This:

นักเรียน จากสถานศึกษา 8 แห่ง ในจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมในงานวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรง ริเริ่มจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน
-ที่ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดงาน “ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 ” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงริเริ่มจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบรางวัล ให้แก่นักเรียน ที่เข้าร่วม การประกวด การเขียนเรียงความ ในหัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการสหกรณ์ นักเรียน

-ในงานมีคณะครู ข้าราชการ และ นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน 8 แห่ง เข้าร่วมงาน มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ มีการให้ความรู้ด้านสหกรณ์ , การแลกเปลี่ยนความรู้ของโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนที่โดดเด่น , การประกวดวาดภาพของนักเรียน, การประกวดร้องเพลงของรักเรียน และ การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการสหกรณ์นักเรียน ” เพื่อสร้างความปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชนได้นำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม-การจัดงาน ครั้งนี้ นอกจากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังมุ่งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ในอนาคต

S8980410

S8980384

S8980429

S8980434

Comments

comments