น้ำท่าสะสมทั้งปีในแม่น้ำปิง ลดฮวบต่ำกว่าสถิติในรอบ 95 ปี ตั้งแต่ 2464

Share This:

น้ำท่าสะสมทั้งปีในแม่น้ำปิง ลดฮวบต่ำกว่าสถิติในอรอบ 95 ปี ตั้งแต่ 2464 จนเกิดผลกระทบต่อคนใช้น้ำจากแม่ปิงในปีนี้แล้งสุด ส่งผลให้ปริมาณน้ำน้ำในเขื่อน 2 แห่ง อ่างขนาดกลาง 12 แห่ง และและขนาดเล็กลดต่ำสุดในรอบกว่า 40 – 50 ปี

ส่วนที่สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ สรุปผลการบริหารกจัดน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558-2559 หลังจากผานวิกฤตภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ มาได้หลังจากฝนตกลงมาต่อเนื่องจนน้ำเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนน้ำท่าจากส่วนต่างได้ไหลลงสู่แม่น้ำปิง เริ่มจะเข้าสู่สภาวะปกติ แต่จากการบันทุกสถิติตั้งแต่ปี 2464 มาจนถึงปัจจุบัย ระยะเวลา 95 ปี จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าวิกฤตของน้ำท่าที่ของแม่น้ำปิงที่ต่ำกว่าเกณฑ์จาก 1,784 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี ลดลงมาเหลือ 332 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี และปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 30 จนทำให้เกิดวิกฤตต่อการใช้นต้องคงน้ำไว้เพื่ออุปโภคและบริโภค เป็นหลัก ต้องบริหารจัดการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อให้ชาวเชียงใหม่มีน้ำอย่างเพียงพอ ซึ่งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำต่ำสุด 24 ล้าน ลบ.ม. ส่วนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด 23 ล้าน ลบ.ม. แล้งจัดในรอบกว่า 40-50 ปี ที่มีน้ำสมต่ำสุด

อย่างไรก็ตามได้กำหนดหลักการวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาจาก 1) การวิเคราะห์สมดุลน้ำ ระหว่าง ความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรม (Demands) กับ ปริมาณน้ำที่สามารถจัดสรรให้ได้ (Supply) ซึ่งจะต้องส่งน้ำให้ใช้อย่างประหยัด 2) การส่งน้ำแบบขั้นบันได – เติมน้ำหน้าฝายแต่ละแห่ง (จำนวน 10 แห่ง) ในแม่น้ำปิง ส่งน้ำให้กับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และ 3) จัดทำแผนการส่งน้ำแบบรอบเวร – กำหนดเวลาการส่งน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และจะเปิดให้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่พร้อมกันในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยวางแผนส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 (26 รอบเวร) และได้จัดสรรน้ำให้กับภาคการอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 11 สถานี รวมปริมาณน้ำประมาณ 17.50 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้กับผู้รับบริการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 114,700 ราย โดยไม่ขาดแคลนน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งที่ผ่านมา รวมทั้งได้ส่งน้ำลงแม่น้ำปิงเพื่อรักษาระบบนิเวศและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดฤดูแล้ง ปี 2558/59

Comments

comments