ประชาชนเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่

Share This:

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ดำเนินการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง ใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียง และต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนให้สามารถพึ่งตนเองได้และอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุขตามนโยบายของรัฐบาล คสช

พันเอก เดชชาติ คชอัมพล รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก 2 ได้เป็นประธานร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเปิดหมู่บ้านกองทุนแม่ หมู่บ้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่บ้านออน หมู่ที่ 1 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนและเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนหลายกลุ่มชนเผ่ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งในอดีดนั้นก็จะมีปัญหามากมาย ทั้งยาเสพติดและการบุกรุกทำลายป่า ทางทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3202 ได้เข้ามาทำการให้ความรู้กับประชาชนซึ่งมีอยู่อาศัยด้วยกันประมาณ 52 ครอบครัว 300 คนเศษ ที่สนในที่จะพัฒนาตนเองรับเอาแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเข้ามาใช้ในครอบครัวและหมู่บ้านและพร้อมร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในครอบครัวและในหมู่บ้านซึ่งจาการที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาร่วมในการพัฒนาก็จะได้รับความร่วมมือในทางที่ดีมาก ในหมู่บ้านเลิกที่จะมีการผลิตเหล้าเถื่อน ทั้งหมู่บ้านเลิกในการที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และยังมีการรับการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน ในวันนี้ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมในการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเปิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมในการจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อหาเงินสมทบกองทุนแม่เพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านอาชีพ และประชาชนรับการเปลี่ยนแปลง รับโลห์ปลอดยาเสพติด 52 ครอบครัว ชมการแสดงของเด็กชนเผ่าสาธิตการแสดงแบบตั้งเดิมของเผ่าปากะย่อ(ยาง) ทางทหารส่งเสริมให้มีการปลูกป่าปลูกต้นไม้ในพื้นที่แหล่งต้นน้ำปิง และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วจำนวน 1,000 ต้นที่ป่าช้าหมู่บ้าน

Comments

comments