พลังงานจังหวัดลำพูนจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด

Share This:

ที่ โรงแรมลำพูนวิลล์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด ที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ และแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลพลังงานเชิงพื้นที่ โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะทำงานจากหน่วยงานราชการ 20 หน่วยงาน เข้าร่วมให้ ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของจังหวัดลำพูน เพื่อใช้เป็นแผนงานในการพัฒนาด้านพลังงานที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายพลังงานและยุทธศาสตร์ประเทศ

-นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดและแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลพลังงานเชิงพื้นที่ โดยกระทรวงพลังงานได้คัดเลือกจังหวัดลำพูนเป็น 1 ใน 38 จังหวัด นำร่องโครงการ โดยมีศูนย์วิจัยพลังงานเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลังเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายพลังงานและยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อพัฒนาระบบและการบริหารจัดการฐานข้อมูลพลังงานเชิงพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ โดยได้บูรณาการในด้านมิติต่างๆ ในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Comments

comments