โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

Share This:

สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลำพูน นายณรงค์ ธรรมจารี ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน ได้ลงนาม ความร่วมมือ ทางวิชาการ และ การตลาด ร่วมกับ นายสนั่น พยัคฆศักดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด ในโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยมีนาย สุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดลำพูน และ นายศรศักดิ์ อินวงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมเป็นพยาน

นาย สุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า รัฐบาล และ หอการค้าไทย ได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ในรูปแบบ ประชารัฐ คือ มีภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมกันดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับ ด้านองค์ความรู้ , การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดให้มีความทันสมัย และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า ในแต่ละจังหวัด และ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ให้มีความเข้มแข็ง
ในส่วนของจังหวัดลำพูน หอการค้าจังหวัดลำพูน ก็ได้ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร เชียงใหม่ลำพูน ร่วมกัน ดำเนินงาน พัฒนากิจการ ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกัน ตามความต้องการของตลาด โดยมี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน และ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุน เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่กลุ่ม สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และ หอการค้าจังหวัดลำพูน ต่อไป .

Comments

comments