กฟภ.ลำพูน ปลูกฝัง แนวคิด การ ประหยัดพลังงาน ใช้ไฟ อย่างรู้คุณค่า ให้แก่ นักเรียน

Share This:

กฟภ.ลำพูน ปลูกฝัง แนวคิด การ ประหยัดพลังงาน ใช้ไฟ อย่างรู้คุณค่า ให้แก่ นักเรียน การอนุรักษ์พลังงาน โดย ฝึกอบรม นักเรียน แกนนำของโรงเรียนเป็นเครือข่าย ผู้ใช้ฟ้าอย่างรู้คุณค่า และ ปฏิบัติตามแนวทางการลดใช้ไฟฟ้า ให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้า ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 โดยให้นักเรียนสามารถ ลดการใช้ไฟฟ้า ภายใน โรงเรียน ให้ได้ร้อยละ 5 และ ลดการใช้ฟ้าในบ้าน ให้ได้ ร้อยละ 10

-ที่ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ของ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ เข้าร่วมการฝึกอบรม ในโครงการ เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนาย นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ได้ จัดการฝึกอบรม ความรู้ เกี่ยวกับ การผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า , การใช้ไฟอย่างประหยัด , การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟดูด และ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แก่นักเรียน แกนนำ จำนวน 100 คน ซึ่ง นักเรียนที่ผ่านการอบรม จะนำแนวทางการประหยัดไฟฟ้า ขยายภายในโรงเรียน โดยให้นักเรียนสามารถ ลดการใช้ไฟฟ้า ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 โดย ลดการใช้ไฟฟ้า ภายใน โรงเรียน ให้ได้ร้อยละ 5 และ ลดการใช้ฟ้าในบ้าน ให้ได้ ร้อยละ 10 ซึ่ง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน จะติดตาม ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากข้อมูลการจดหน่วยมิเตอร์ ที่บ้านของนักเรียน เพื่อ มอบรางวัลให้แก่นักเรียน ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด

นายนิพัสดิ์ ชุมชวลิต ผจก.การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน กล่าวว่า โครงการ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ การฟ้าฝ่ายผลิต , การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จัดขึ้น มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2558 – 2560 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้า และ สร้างจิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด รู้คุณค่า มี นักเรียนระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จาก สถานศึกษา ทั้งหมด 89 แห่งทั่วประเทศ ร่วมโครงการ ซึ่ง นักเรียน ที่ผ่านการอบรม ของ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จะเป็นเครือข่ายเยาวชนประหยัดพลังงาน ( Young Model Save Energy ) เพื่อ ณรงค์ ให้เยาวชนในโรงเรียน และ สมาชิกในบ้าน ของนักเรียน ร่วมกัน ประหยัดไฟ และ ใช้ไฟ อย่างปลอดภัย และ รู้คุณค่า

Comments

comments