ลำพูน ส่งเสริมการสวมใส่ ผ้าทอพื้นเมือง ในกิจกรรม อัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ

Share This:

พาณิชย์จังหวัดลำพูน ส่งเสริมการสวมใส่ ผ้าทอพื้นเมือง ในกิจกรรม อัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ โดย เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานศึกษา และ ห้างร้าน ต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ) ร่วมกัน สวมใส่ ผ้าพื้นเมือง ที่ งดงาม เพื่อ ร่วมการ ประกวดสวมใส่ชุดผ้าทอ ภายใต้ ใน โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล ประจำปี 2559

พาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดการแถลงข่าว กิจกรรม “ การประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ ” ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน , นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ ผู้แทน ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอ พื้นเมือง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแถลงข่าว พร้อมทั้ง นำชุด ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ที่ได้ ออกแบบ เคยนำไปเผยแพร่ที่ประเทศฝรั่งเศสมา ให้นางแบบเดินแสดง โชว์ ในงานด้วย

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริม ให้ ผู้ประกอบการ ผ้าทอพื้นเมือง มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ ส่งเสริมให้ประชาชน หันมาสวมใส่ ผ้าทอพื้นเมืองให้มากขึ้น จึงได้ จัด กิจกรรม การประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ โดย เชิญชวน หน่วยงาน สถาบัน ห้างร้าน บริษัท สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรม หรือกลุ่ม/องค์กร ต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) จัดส่งภาพถ่ายของสมาชิกในกลุ่ม / องค์กร จำนวน 5 คนขึ้นไป ที่แต่งกายด้วยผ้าทอพื้นถิ่นภาคเหนือที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ และจัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัด เลือกในรอบที่ 1 จากนั้น ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะสามารถนำภาพถ่ายที่จัดส่ง ประกวดจำนวนไม่เกิน 2 ภาพ ไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในหน้าเพจชื่อ “รณรงค์สวมใส่ผ้าทอ” พร้อมติด # ชื่อกลุ่ม/องค์กร และติด # รณรงค์สวมใส่ผ้าทอ และต้องทำการแชร์ไปยังหน้าเพจ facebook ของกลุ่ม / องค์กรตนเอง
ในการ ตัดสินผลการประกวด จะคิดจากยอดการ Share และ Like สูงสุด โดยคณะกรรมการจะเป็น ผู้กำกับการนับยอด Share และ Like และจะพิจารณาผู้เข้าประกวดที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน เท่านั้น ซึ่ง รางวัลการประกวด แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 50,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ , รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 30,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณในการ ตัดสินผลการประกวด จะคิดจากยอดการ Share และ Like สูงสุด โดยคณะกรรมการจะเป็น ผู้กำกับการนับยอด Share และ Like และจะพิจารณาผู้เข้าประกวดที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน เท่านั้น ซึ่ง รางวัลการประกวด แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 50,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ , รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 30,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ.ลำพูน กล่าวว่า อบจ.ลำพูน เป็น หน่วยงานหนึ่งของรัฐ ได้ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วย ผ้าทอพิ้นเมือง เพื่อ เผยแพร่ เอกลักษณ์ การสวมใส่ ผ้าฝ้ายทอมือ และ ผ้าไหมยกดอก ของ ชาวลำพูน ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นสำหรับ บุคคล หรือ หน่วยงานใด ที่สนใจ สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ หรือจัดส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เลขที่ 218 หมู่ 3 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่เว็บไซต์ www.moc.go.th/lamphun และ Facebook : www.facebook.com/รณรงค์สวมใส่ผ้าทอ

Comments

comments