เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ค้านสำนักพุทธก่อสร้างในพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว

Share This:

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ บุกศาลากลางค้านสำนักพุทธก่อสร้างในพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้วเหตุชุมชนเมืองไม่มีส่วนร่วมหวั่นภาพเมืองเสียหาย

วันที่11 ก.ค. 59 เวลา 11.00 น. เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จำนวน 10 คน นำโดยนางเสาวคนธ์  ศรีบุญเรือง ได้เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อขอให้ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากการดำเนินการ  ชุมชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีส่วนร่วม และอาจจะเกิดความเสียหายต่อรัฐ ชุมชนสังคมเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนสังคมโดยรวม  เครือข่ายฯ จึงขอความกรุณาให้ยุติการดำเนินการใดๆ ในที่ดินโฉนดเลขที่ ชม. 1613 (อาคารฝั่งตรงข้ามกับคุกเก่ากลางเวียง ใกล้ๆกับ ที่ว่าการอำเภอ) และที่ดินแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (หากมี) จนกว่าจะเป็นที่ยุติว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทราบเรื่องจึงได้มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์  ชมมณฑา หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมฯ เป็นผู้แทนรับเรื่องดังกล่าว และได้เชิญตัวแทนเครือข่ายฯ และนางพรรณิภา หงส์ทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ผู้แทน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติ ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมฯ ชั้น 1 โดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ โดยนางเสาวคนธ์  ศรีบุญเรือง  ได้สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการในพื้นที่ดังกล่าว เป็นของหน่วยงานใด และใช้งบประมาณของส่วนราชการใด ก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้สอบถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ยุติโครงการฯ ไว้ก่อน แล้วให้ศูนย์ดำรงธรรมฯ มีหนังสือชี้แจง ภายใน 15 วัน

นางพรรณิกาฯ ในฐานะผู้แทน สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว เป็นของ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพ ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จาก สนง.ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ อย่างถูกต้อง โดยจะก่อสร้างเป็นพุทธานุสรณ์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระญามังรายมหาราช (หอคำเก็บประวัติของพระญามังราย) ใช้งบประมาณของมูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ นางพรรณิกาฯ จะนำข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ เสนอต่อ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจาณาแก้ไขให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งจะมีหนังสือชี้แจ้งไปยังเครือข่ายฯ ภายหลังวันที่ 20 ก.ค.59 ต่อไป โดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ได้รับทราบต่างพอใจและพร้อมจะติดตามเรื่องนี้อย่างไกล้ชิดเพื่อให้การพัฒาข่วงหลวงเวียงแก้วเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาชุมชนสังคมเมืองเชียงใหม่ สืบต่อไป

S__5857303

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

กมล เครือนิล : ภาพ / ข่าว

Comments

comments