กองพันพัฒนาที่ 3 เททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นใหม่

Share This:

ที่กองพันพัฒนาที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะ ภาค 7 เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดย พลตรี ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมเททองหล่อในครั้งนี้ ร่วมกับข้าราชการทหารกองพันพัฒนาที่3 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ได้เกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่ ทำให้ศาลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พังลงมา และทำให้พระบรมรูปฯ เกิดความเสียหายบริเวณฐานพระบรมรูป กองพันพัฒนาที่ 3 ได้กำหนดเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรขึ้นใหม่ พร้อมจัดตั้งศาลพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมรูปทรงประทับนั่งพระหัตถ์ขวาหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพของชาติไทย พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ มีความสูงรวมฐาน 150 เมตร ขนาดเท่าพระองค์จริง

อย่างไรก็ตามการจัดสร้งพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งนี้ กองพันพัฒนาที่ 3 ได้รับความเมตตาจากจากคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะ ภาค 7 เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพวรมหาวิหาร, พล.อ.สังคม จันทรธรรม อดีต แม่ทัพน้อยที่ 7, พล.ท.วรากร เพิ่มพูน อดีต ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 7,พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผู้บัญชาการกรมทหารช่างที่ 3 และ ดร.จันทราวดี วิทยานุกรณ์ โดยมี พันโท อดิศร เรืองรุ่ง ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ในห้วงต่อไปจะได้กำหนดพิธีมัคลาภิเษกและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาแห่งใหม่ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลและประชาชนที่เคารพนับถือสืบไปกน้านี้ศาลพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นในปี 2537 บริเวณด้านหน้ากองบังคับการกองพัน บริเวณทางผ่านเข้า-ออกใกล้กับที่ตั้งกองรักษาการณ์ ซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้เป็นรูปแบบของเรือนไม้ทรงไทยขนาดเล็ก ต่อมาในปี 2549 พ.ท.พสิษฐ์ มุกเพชร ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 ในขณะ
นั้น ได้ทำการปรับปรุงจัดสร้างเป็นศาลาทรงไทยแปดเหลี่ยม และได้อัญเชิญองค์พระบรมรูปหล่อจำลองประทับยืนทรงดาบประดิษฐาน ในปี 2541 พ.ท.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 ขณะนั้นได้ดำริจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ ศาลาทรงไทยแปดเหลี่ยมใกล้กับกองรักษาการณ์ หันพระพักตร์ไปทางด้านทิศเหนือ ลักษณะพระบรมรูปทรงประทับนั่งพระหัตถ์ขวาหลั่งน้ำทักษิโณทก ขนาดเท่าองค์จริง

Comments

comments