เชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนชาวจีน 200 คนบวชเข้าพรรษา

Share This:

พุทธศาสนิกชนชาวจีน 200 คนเข้าพิธีบวชที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก่อนจะร่วมงานมหกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป นอกจากนี้ยังมีพระมหาเถระผู้นำสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ประมุขสงฆ์แห่งสหภาพเมียนมา ลาว กัมพูชา และศรีลังกา เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนทัศนะแนวคิดในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ที่อุโบสถวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระมหาเถระและผู้นำสงฆ์ฝ่ายเถรวาท จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ในการทำพิธีบวชพุทธศาสนิกชนชาวจีน 200 คนที่เข้าร่วมบวชในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีกำหนดบวช 3 วัน นอกจากนี้ยังมีพระมหาเถระผู้นำสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ประมุขสงฆ์แห่งสหภาพเมียนมา ลาว กัมพูชา และศรีลังกา เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนทัศนะแนวคิดในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีการเสวนาชาวพุทธเถรวาทและมหายาน ครั้งที่ 3 ที่มหาเถรสมาคม มูลนิธิฮ่องกง และองค์กรแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2559 เนื่องในโอกาส สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

จากนั้น ในเวลา 15.00 น.ของวันเดียวกัน คณะสงฆ์และพุทธบริษัททั้งชาวจีนและชาวไทย จะได้ร่วมขบวนแห่ดอกบัวบุชาและขบวนแบบจีน พระถังซำจั๋ง เดินทางพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ไปยังวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เพื่อทำพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย ได้จัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 -19 กรกฎาคม นี้

000000000จบ000000000

Comments

comments