ปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หลังจากนี้ตรวจเจอ “ผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน” ทันที

Share This:

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน ไม่มีการขยายเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ OSS เชียงใหม่ ทั้งนี้จะได้มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเข้มงวด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีตามนโยบาย “ผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน” ทันที

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน ไม่มีการขยายเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ OSS เชียงใหม่ ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมเตือนแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้ที่อ้างว่าสามารถรับชำระค่าใบอนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้ได้ หรืออ้างว่ามีการขยายเวลาให้บริการของศูนย์ OSS ต่อไป จนถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งไม่เป็นความจริง

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรายงานตัวและออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการดำเนินการได้สิ้นสุดไปเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และไม่มีการขยายระยะเวลาตามที่มีข่าวแพร่ออกไป ซึ่งขณะนี้ เป็นเพียงการดำเนินการ จัดทำทะเบียนประวัติและออกใบอนุญาตทำงาน ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ในวันสุดท้าย คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเท่านั้น โดยจะดำเนินการถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2559 จำนวน 3,993 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเข้ารับบริการได้ และอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่มาแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือออกใบอนุญาตทำงาน โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการรายละหลายพันบาท ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเข้มงวด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีตามนโยบาย “ผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน” ทันที

ด้านผลการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน – วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มีคนต่างด้าวมารายงานตัวทั้งสิ้น 44,125 คน เป็นแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน จำนวน 41,972 คน และผู้ติดตาม จำนวน 2,153 คน จากนายจ้าง 17,631 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาย่อย) โทรศัพท์ 0 5311 2911 – 4 ทุกวันเวลาราชการ

****************************************

Comments

comments