อำเภอปายปล่อยแถวระดมกวาดล้างและปัองปราม

Share This:

S__52011021

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างและปัองปราม ตามมาตราการป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พศ.2559 โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย กล่าวรายงานผลการดำเนินงานรณรงค์การเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิการลงประชามติตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอปาย
ทั้งนี้มีการระบุว่าบางจังหวัดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ บางหน่วยถูกทำลายหรือสูญหาย และบางพื้นที่มีการนำป้ายหรือข้อความที่มีลักษณะบิดเบือน อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งผลต่อการลงประชามติไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม อำเภอปายจึงจัดให้มีการปล่อยแถวดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พ.ต.อ.วรพล พลมณี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปาย พันเอกวันชัย มณีวรรณ พร้อมกำลังทหารค่ายโสณบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมอาสารักษาดินแดงอำเภอปาย อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 นาย

S__52011020

S__52011019

Comments

comments