มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบของพระราชทาน

Share This:

S__52003239
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำของพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มามอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย และนายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ร่วมกล่วต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
S__52003244
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ขึ้นตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน สำหรับเด็กชาวไทยภูเขา ตามแนวชายแดนและเด็กด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาต่างๆให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และพระองค์ยังทรงห่วงใยนักเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 มิเสื่อมคลาย เห็นได้จากทรงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะนำสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่นักเรียนเป็นประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 19 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 409 คน ข้าราชการครู 33 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว รวม 21 คน

Comments

comments