อำเภอปายเปิดยุทธการเอาให้อยู่พลังปายเอาชนะไข้เลือดออก

Share This:

S__52109359
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ประธานเปิด ” ยุทธการเอาให้อยู่ ” พลังปาย ” เอาชนะไข้เลือดออก บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่า สถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอปาย มีแนวโน้มสูงขึ้นและอยู่ในภาวะฉุกเฉิน จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค พบว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก เช่น ที่รกรุงรัง แหล่งขยะมูลฝอยและวัสดุ ภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของลูกนำ้ยุงลาย ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้ยุงลาย ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคด้วยตนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งนายเฉลิมชัย จารุมณี สาธารณสุขอำเภอปาย และทีมงาน พร้อมชาวอำเภอปาย จึงเปิดยุทธการดังกล่าวขึ้น เพื่อกวาดล้างยุงลาย โดยฉีดพ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่อาศัยของลูกนำยุงลาย ในพื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้
S__52109360

S__52109361

Comments

comments