โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง

Share This:

50133 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง ในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

50128
นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพี่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทของศาลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การตอบปัญหากฎหมาย มอบรางวัล และประกวดร้องเพลงประสานเสียง”หนึ่งเดียวคือแม่” ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน /วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ รางวัลชมเชยได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท และ 800 บาท ตามลำดับ/

Comments

comments