พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสวดถอนและเจริญพระพุทธมนต์ ทัณฑสถานหญิงเดิม

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสวดถอนและเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ข่วงหลวงเวียงแก้ว (ทัณฑสถานหญิงเดิม) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป เวลา 09.00 น. พิธีสวดถอนและเจริญพระพุทธมนต์ข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว การเปิดพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ให้ผู้สนใจเข้าชมก่อนจะทำการรื้อถอนอาคารทั้งหมด ซึ่งวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ปิดเวลา 18.00 น. และวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ปิดเวลา 16.00 น.

 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอใช้พื้นที่ ราชพัสดุ แปลงที่ ชม.1612 ซึ่งเป็นทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) มาดำเนินโครงการดังกล่าว

จังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังเสียงประชาชนสำหรับการพัฒนาพื้นที่นี้อีกครั้งโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีและกระบวนการศึกษาและมอบหมายให้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นแนวคิดการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางในการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว และจัดทำข้อสรุปความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วที่สามารถนำไปประกอบในการดำเนินการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วในอนาคต และการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา โดยนำผลการศึกษาในอดีตที่เคยศึกษาไว้มาต่อยอดและรวบรวมเรียบเรียงเป็นผลการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ และประชาชน ผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เมื่อเดือนเมษายน 2557 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 15 ราย โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 จากการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบโครงการ ร่วมกับประชาชน ในสัดส่วนการให้คะแนน 70 : 30 คือ แบบ “เผยแผ่นดิน … สู่ถิ่นเวียงแก้ว” เจ้าของผลงานคือ นายกวิน ว่องวิกย์การ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนา ข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) จำนวน 36 หลัง โดยเริ่มทำการรื้อถอนอาคารบ้านพักภายนอกเขตกำแพงทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการรื้อถอนทั้งสิ้น 90 วัน

ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดงาน “พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว” ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

1. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 59 รูป ในเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

2. พิธีสวดถอน และเจริญพระพุทธมนต์ ข่วงหลวงเวียงแก้ว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

3. นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559

4. การเปิดพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ให้ผู้สนใจเข้าชม ก่อนจะดำเนินการรื้อถอนอาคารทั้งหมด โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 18.00 น. และวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 16.00 น. ทั้งนี้จังหวัดได้เชิญผู้แทนจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ มาร่วมเป็นวิทยากรแนะนำสถานที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับทัณฑสถานเดิมแห่งนี้ด้วย

5. ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณลานหน้าทัณฑสถานเดิม อีกด้วย

กำหนดการ

งานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559

ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

**********************

วันที่ 9 สิงหาคม 2559

เวลา 06.30 น.

     – หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป พร้อมกันบริเวณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม)

     – พระสงฆ์ 59 รูป ถึงบริเวณพิธี – ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา 07.00 น.

      – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงมณฑลพิธี

      – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

      – เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

      – ประธานสงฆ์ ให้ศีล

      – พระสงฆ์ สวดถวายพรพระ

      – ประธานในพิธี กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต

      – ประธานในพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

      – พระสงฆ์อนุโมทนา

      – ประธานในพิธีกรวดน้ำ

      – ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี ตักบาตรพระสงฆ์

      – เสร็จพิธีตักบาตร

เวลา 08.00 น.

   – ประกอบขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีสวดถอน และพิธีทุบอาคาร

เวลา 09.30 น.

      – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงมณฑลพิธี

      – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

      – เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

      – ประธานสงฆ์ ให้ศีล

      – เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

      – พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

      – ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

      – พระสงฆ์อนุโมทนา – ประธานในพิธีกรวดน้ำ

      – เสร็จพิธี

เวลา 10.30 น.

      – การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

      – ชุดฟ้อนอวยพรขันดอก

      – ชุดฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

      – ชุดฟ้อนร่มบารมีนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

      – ชุดฟ้อนเล็บดารารัศมี

เวลา 11.00 น.

      – ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 12.00 น.

      – แขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.

      – พิธีเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

      – ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

      – ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าชมสถานที่ภายในบริเวณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม)

      – ชมการจำหน่ายสินค้า กาดหมั้ว ตลอดงาน

เวลา 18.00 น.

      – ปิดการเข้าชมสถานที่

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

เวลา 09.00 น.

      – เปิดการเข้าชมสถานที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม)

      – ชมการจำหน่ายสินค้า กาดหมั้ว ตลอดงาน

เวลา 10.00 น.

      – การเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

เวลา 12.00 น.

      – รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 18.00 น.

      – ปิดการเข้าชมสถานที่

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เวลา 09.00 น.

      – เปิดการเข้าชมสถานที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม)

      – ชมการจำหน่ายสินค้า กาดหมั้ว ตลอดงาน

เวลา 16.00 น.

      – ปิดการเข้าชมสถานที่

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments