นักปั้นกว่า 700 คน สวมเสื้อฟ้าร่วมปั่นปลูกปรงถวายองค์ราชินี 84 พรรษา

Share This:

MVI_3966.MOV_000001113

นักปั้นกว่า 700 คน สวมเสื้อฟ้าร่วมปั่นปลูกปรงถวายองค์ราชินี 84 พรรษา โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
-ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปั่นไปปลูกปรงถวายองค์ราชินี 84 พรรษา โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชาชนในพื้นที่ ชมรม/กลุ่มนักปั่นจักรยาน กว่า 700 คนเข้าร่วมปั้นในครั้งนี้ ซึ่งสวมเสื้อสีฟ้ากันทุกคน ปั้นระยะทาง 13 กิโลเมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำปั้น จากสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขึ้นไปยังบ้านกองแหะ ซึ่งเป็นภูเขาสูงจุด ปลูกปรง พืชโบราณที่มี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน เป็นพืชที่ประจำถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์ เพราะมีความสวยงามเป็นต้นไม้ปลูกประดับเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
MVI_3971.MOV_000001028

MVI_3981.MOV_000008309

-อย่างไรก็ตามเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดี และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อไป

-ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูประชากรของปรงพื้นเมืองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์หรือถูกคุกคามในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สำคัญการเพิ่มปริมาณของต้นปรง ให้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพราะเป็นพันธุ์ไม้โตช้า

Comments

comments