กฟภเขต 1 เชียงใหม่ ส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

Share This:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ ชาว ชุมชนบ้านดอยเวียง อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
S9090054

-นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำตามโครงการ “ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน ” โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอบ้านธิ เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค , หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบ้านธิ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 9 ต้น และ ปล่อยปลายี่สกลงสู่ลำน้ำแยกแม่ธิ จำนวน 15,000 ตัว บริเวณ พื้นที่ก่อสร้างฝายบ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
S9090047-นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการ “ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน ” เฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตบริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ มีเป้าหมาย เพื่อ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 84 ฝาย ใช้วัสดุคอนกรีตที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เช่น เสาไฟฟ้า หรือ เสาตอม่อ นำมาเป็นโครงสร้างหลัก แล้วตกแต่งด้วยวัสดุคอนกรีตที่คงทนแข็งแรง ใช้งบประมารดำเนินการก่อสร้างแห่งละ 150,000 บาท ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการดังกล่าว จำนวน 1 โครงการ โดยปรับปรุงฝายแกนดินเดิมที่ชำรุดในลำน้ำแยกแม่ธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่ง มีประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน
-การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นการน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง จะสามารถช่วยลดความรุนแรงของการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง คืนความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และ มีแหล่งน้ำ เพียงพอ สำหรับ ประกอบ การเกษตรS9090081

Comments

comments