แพทย์เชียงใหม่เผย มะเร็งเต้านมคร่าชีวิตสตรีไทย 2 ชม.ต่อ 1 คน

Share This:

แพทย์เผยมะเร็งเต้านมคร่าชีวิตสตรีไทยทุก 2 ชม.ต่อ 1 คนโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (ครูบาน้อยเตชปัญโญ อุปถัมภ์) จึงเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2555 เพื่อคัดกรองสตรี 6 อำเภอเชียงใหม่ เรียนรู้วิธีป้องกันจากแพทย์และทำการรักษาด้วยเครื่องเอ๊กซเรย์ให้ฟรี จำนวนมากกว่า 500 คน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ส.ค.ที่โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (ครูบาน้อยเตชปัญโญ อุปถัมภ์) ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2555 ผู้ร่วมเปิดงานมีนายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผอ.โรงพยาบาลสารภี และนางศรีทัศน์ บุญวรรณโณ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารี ผู้นำรถคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มาบริการ และนายกเทศมนตรีและนายก ทต.ตำบลต่างๆ รวมทั้งสาธารณสุขอำเภอต่างๆมี อ.เมือง อ.สันป่าตอง อ.หางดง อ.แม่ริม อ.แม่วาง และ อ.สารภี รวม 6 อำเภอ เข้าร่วมงานและประชาชนทุกอำเภอดังกล่าวมาร่วมตรวจมะเร็งเต้านมจำนวนกว่า 500 คน โดยมีพระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคเหนือ และท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภี ครูบาน้อยท่านมาให้กำลังใจผู้เข้ามตรวจสุภาพและ พร้อมให้พรผู้มาร่วมเปิดโครงการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ด้วย

ในงานนางศรีทัศน์ บุญวรรณโณ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี ผู้นำรถคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) หรือรถเครื่องตรวจเอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน มาบริการประชาชน พร้อมได้รับบริจาคเงินจากนายอำเภอสารภี และตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ร่วมทั้งโรงพบาลต่างๆทั้งภาครัฐแลเอกชนเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อรถและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อื่นต่อไป

นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภสารภี กล่าวว่า สตรีที่มีความเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและโรงมะเร็งเต้านม พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมจำนวนมาก ต้องหาวิธีการป้องกันในระยะเริ่มแรก และการที่ทางผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารี นำรถยนต์ตรวจเอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) จำนวน 3 คัน มาบริการประชาชนใน 6 อำเภอถือว่าเปิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และสอนวิธีการตรวจสอบโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและหาวิธีป้องกันและรักษาด้วยนั้น และที่สำคัญการบริการครั้งนี้ยังได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2555 จึงขอให้โครงการดังกล่าวดำเนินการไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นายอำเภอสารภีกล่าว

นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผอ.โรงพยาบาลสารภี โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย ข้อมูลปี พ.ศ.2553 พบผู้ป่วยรายใหม่ 13,184 ราย เสียชีวิตประมาณ 4,665 รายหรือทุกๆ 2 ชั่วโมง จะพบสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็วเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้ป่วยมาพบแพทย์ช้าร้อยละ 56  ดังนั้นหากป้องกันโรค สามรถทำได้ 3 วิธี 1.สารมารถตรวจได้ตนเอง 2.การตรวจด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และ 3.ตรวจด้วยเครื่องเอ๊กซเรย์ หากพบจะรักษาหายขาดได้มากถึงร้อยละ 80-90 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดตัวชี้วัดให้ร้อยละของสตรี อายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2555 ที่ จ.เชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นจังหวัดที่ 32 ของประเทศ มีวัตถุประสงค์คือ ให้สตรีไทยตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ให้ทุกคนเข้าใจอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรภาครัฐเอกชน และองค์กรสตรี ชมรม อสม.จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลนครพิค์ และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตโซน 6 อำเภอดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคให้ทุนกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม จากหน่วยงานภครัฐและเอกชนดังกล่าวเพื่อบริการประชาชนตลอดทั้งวันของวันที่ 18 ส.ค.นี้จำนวนมากกว่า 500 คน ” นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผอ.โรงพยาบาลสารภี

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments