ผอ.ป่าไม้เชียงใหม่ฝากเตือนชาวบ้านเก็บไม้ไหลลอยน้ำ ขอให้ตรวจสอบเป็นไม้หวงห้ามหรือไม่

Share This:

ผอ.ป่าไม้เชียงใหม่ฝากเตือนชาวบ้านเก็บไม้ไหลลอยน้ำ ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นไม้หวงห้ามหรือไม่เพื่อป้องกันการจับกุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทส.อ. แต่ละอำเภอทราบ
13-09-59-8-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81
นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1(เชียงใหม่) เผยว่าหลังจากขณะนี้มีน้ำป่าไหลหลากในตามลำน้ำต่างๆ และปรากฎพบว่ามีชาวบ้านได้เก็บไม้จากลำน้ำที่ไหลมากับน้ำหลากในขณะนี้ไปนั้น ฝากเตือนชาวบ้านที่เก็บไม้ไปนั้นขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกจับกุมภายหลัง เพราะการเก็บไม้ไหลลอยตามลำน้ำมีความผิดตามพรบ.ป่าไม้ 2484
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ (๖) “ไม้ไหลลอย” หมายความว่า ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม ไม้กระดาน ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม ส่วนที่๒ การควบคมุ ไม้ในลำน้ำ มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจก หนดเขตต์ควบคุมไม้ในลำน้ำโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน เขตต์ที่รัฐมนตรีกำหนด ตามความในวรรคก่อน ห้ามมิให้ผู้ที่มิใช่เจ้าของไม้หรือได้รับอำนาจจากเจ้าของไม้เก็บไม้ไหลลอยเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย ต้องท าการเก็บและรักษาไม้ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้รับ อนุญาตเก็บไม้ไหลลอยได้แล้ว ให้มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้า
13-09-59-3-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%8a%e0%b8%b2
อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการถูกจับกุมในภายหลังหากน้ำไม้ไปใช้หรือขายไป หรือทำอื่นๆ ขึ้นมาหากตรวจพบเป็นไม้หวงห้ามอาจจะถูกจับกุมในภายหลังได้ เพื่อความสะบายของผู้เก็บไม้ ให้แจ้งหรือนำไม้ไปให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละอำเภอได้ดูทำการตรวจสอบก่อนจะนำไปกระทำอย่างอื่น เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดในภายหลังว่าเก็บไม้จากลำน้ำมาแล้วถูกจับกุม ถึงจะไม่ได้ไปตัดไม้ในพื้นที่ป่าก็ตาม

Comments

comments