Car Free Day 2016 ลดการใช้รถยนต์ มหัศจรรย์วันปลอดรถ

Share This:

51439

196314
เช้านี้ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ชมรม/กลุ่มผู้ใช้จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ Car Free Day 2016 ใช้เส้นทาง ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – ประตูช้างเผือก – แจ่งศรีภูมิ – ประตูท่าแพ – แจ่งกะต้ำ – ประตูเชียงใหม่ –แจ่งกู่เฮือง– ประตูสวนดอก – แจ่งหัวลิน – ประตูช้างเผือก – ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมระยะทางประมาณ 8 กม. จากปัญหาการจราจรติดขัด เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเชียงใหม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียง ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนเชียงใหม่วิธีการบรรเทาปัญหาการจราจรอย่างได้ผล และสามารถเริ่มได้ทันที คือ “ลดการใช้รถยนต์” การจัดงาน “มหัศจรรย์วันปลอดรถ” โครงการ Car Free Day 2016 นับเป็นการรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง ลดการใช้รถยนต์ หันมาใช้จักรยานกันเพิ่มขึ้น ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ระดับหนึ่ง เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

s__45621328

s__45621330

56277

Comments

comments