สร้างมาตรฐานอาชีพนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ภาคเหนือบันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ Thailand 4.0

Share This:

ภาคการศึกษาสร้างมาตรฐานอาชีพนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ภาคเหนือบันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ Thailand 4.0 สนองตอบความต้องการผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ หลังจากครม.ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการประเมินการสอบคุณวุฒิวิชาชีพในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2563 เป็นจำนวน 310,000 คน ให้แก่บุคลากรในสายอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปสู่การยกระดับกำลังคนให้เป็น Competitive Workforce และเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ Thailand 4.0
25590918_5396
ณ ห้องประชุม ลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และบุคลากรในอาชีพ เข้าสู่ระบบการทดสอบและประเมินมาตรฐาน โดยมี พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคส่วนต่างๆ อาทิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หรือ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ โดยมีนิศิตนักศึกษาสายอาชีพ เข้าร่วม 300 คน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
25590918_6199
-นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กล่าวว่า ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสถาบันฯ ต้องอาศัยความมือและมีกลไกสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังเข้าสู่การทำงาน กลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพที่มีมาตรฐานอาชีพรองรับ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปคัดเลือกพนักงานใหม่และใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเดิมในหน่วยงานได้
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกลไกในการสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในอาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ แมคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โลจิสติกส์ การให้บริการสปา การท่องเที่ยวโรงแรม อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในอาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้วย

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการประเมินการสอบคุณวุฒิวิชาชีพในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2563 เป็นจำนวน 310,000 คน ให้แก่บุคลากรในสายอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปสู่การยกระดับกำลังคนให้เป็น Competitive Workforce และเตรียมพร้อมในการก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจะทำให้บุคลากรของประเทศไทยมีสมรรถนะในการทำงานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร. 02 617 7970

Comments

comments