ทน. MOU ขับเคลื่อนนโยบายการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

Share This:

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้แนวทาง 3Rs-ประชารัฐ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
dsc_6361
โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มีมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระยะสั้น (พ.ศ.2559-2560) และนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฎิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3Rs คือการใช้น้อย การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
dsc_6362dsc_6363

สำหรับภาพรวมของประเทศไทยมีขยะลดลงร้อยละ 5 โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับจังหวัดเชียงใหม่โดยการจัดทำแผนปฎิบัติการระดับจังหวัดเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน รวมถึง กำหนดการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการและจัดทำแผนการปฎิบัติงานต่อไป

Comments

comments