สวนสัตว์เชียงใหม่ MOU มช.ความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

Share This:

สวนสัตว์เชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
272053
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม และให้ความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรและนักวิจัยระหว่างวิทยาลัยฯ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยฯ โดยสามารถนำผลการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ต่อสวนสัตว์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
272056
ทั้งนี้ในปัจจุบันความต้องการในการนำระบบเทคโนโลยีสารสานเทศในด้านต่างๆ มาใช้ในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการนำทางท่องเที่ยวด้วยแผนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเที่ยวที่มาใช้บริการภายในวนสัตว์เชียงใหม่ ประกอบกับความเป็นวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ นวัตกรรม ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีความพร้อมทั้งทางด้าน บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

Comments

comments