ทน.รณรงค์ล้างตลาดสะอาดตามหลักสุขาภิบาลและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด

Share This:

myhome_1
ฝ่ายบริการสาธารณสุข และฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักสาธารณสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดต้นพยอม งานรักษาความสะอาดแขวงศรีวิชัยและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดสะอาดตามหลักสุขาภิบาลและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย.
myhome_0

myhome

Comments

comments