อุโมงค์ผันน้ำ 3 แม่ แม่แตง แม่งัด และแม่กวง 2 สัญญาคืบหน้าเพียงร้อยละ 5 เสนอใช้ม.44 แก้ปัญหาพื้นป่า

Share This:

3d-animation-tunel-ver-5-mp4_000001516ชลประทานเชียงใหม่ เจออุปสรรคเจาะอุโมงค์ผันน้ำ 3 แม่ แม่แตง แม่งัด และแม่กวง 2 สัญญาคืบหน้าเพียงร้อยละ 5 ล้าช้ากว่าแผน มากต้องเดินหน้าไปแล้วอย่างน้อยร้อยละ 17 หลังเจอชั้นหิน การระเบิดกระทบช้าง เส้นทางผ่านเขตอุทยานฯและป่าไม้ ต้องรอครม.อนุมัติ ชุดทำ งานเตรียมเสนอขอ.ใช้ม.44 ผ่านพื้นที่เพื่อให้เสร็จทันปี 64 ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเขื่อนแม่กวง สามารถโยกน้ำกลับแม่งัดได้หากเกิน
ปริมาณ

file0001-mov_000001775

-นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ กวงอุดมธารา ในการขุดอุโมงค์ผันน้ำจากน้ำแม่แตง มายังเขื่อนแม่งัด และส่งต่อไปยังเขื่อนแม่กวง รวม 2 ระยะ 2สัญญาการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้ลง พื้นที่ดูการขุดเจาะด้วยเครื่องขุดเจาะครั้งแรกของประเทศไทย บริเวณบ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อยู่เหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จุดส่งน้ำ ซึ่งเป็นสัญญาที่ 2 ของโครงการ รับจ้างโดย บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น งานก่อสร้างจาก กม.12+500 ถึง กม.22+975 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,440 วัน แผนงานก่อสร้างปี 2558-2562 การก่อสร้างช่วงนี้เป็นการขุดอุโมงค์โดยใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ หรือ Tunneling Boring Machine หรือ TBM โดยมีระยะในการขุดเจาะอุโมงค์ ยาว 10.476 กม. เริ่มจากเขื่อนแม่กวงไปยังเขื่อนแม่งัด วงเงินก่อสร้างตามสัญญา
1,880,800,000.00 บาท เริ่มสัญญา 28 เมษายน 2558 – 6 เมษายน 2562 และมีผลงานก่อสร้างสะสม 5.421 %ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีอีกสัญญาซึ่งเป็นสัญญาที่ 1 โดยการก่อสร้างจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมายังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ช่วงนี้รับจ้างโดย บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ก่อสร้างจาก กม.0+000 ถึง กม.12+500 ระยะเวลาก่อสร้าง 2,340 วัน แผนงานก่อสร้างปี 2558-2564 การก่อสร้างช่วง นี้เป็นการขุดอุโมงค์ โดยใช้วิธีการเจาะและระเบิด หรือ Drilling & Blasting หรือ D&B ในการขุดเจาะอุโมงค์ ยาว 12.500 กม. วงเงินสัญญา 2,334,600,000.00 บาท เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2558 – 18 สิงหาคม 2564 ผลงานก่อสร้างสะสม 3.903 %

file0065-mov_000000802

-อย่างไรก็ทั้ง 2 สัญญางาน นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 1 เผยว่าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แล้วเสร็จภายในปี 2564 ถึงการทำงานจะล้าช้ากว่าแผนที่ต้องร้อยละ 17 แต่การทำ งานได้เพียงร้อยละ 5 ส่วนหนึ่งของปัญหาสัญญาแรกพบปัญหาด้านมวลชน ของการระเบิดหินชั้นใต้ดินเพื่อขุดเจาะที่หวั่นสัญชาตญาณของช้างที่
รับรู้ด้วยเท้าจากแรงระเบิดอาจทำให้เกิดอันตรายได้ และพบอุปสรรคของชั้นหินในช่วงแรกทำการขุดเจาะล้าช้าออกไปได้เพียงไม่มากต่อวัน ขณะ เดียวกันปัญหาที่ดินเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด เชียงใหม่อยู่ระหว่าง กรมชลประทานประสานกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมจัดเตรียมแผนที่แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติ ต้องรอ
การเสนอต่อครม.พิจารณา อีกครั้ง ทำให้คณะทำงานจะมีการเสนอต่อคสช. เพื่อใช้ ม.44 เพื่อดำเนินการเร่งรัดให้เร็วขึ้นต่อการดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตามสัญญาว่าจ้าง

file0054-mov_000002621

-หลังจากโครงการครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แล้วเสร็จจะทำให้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของอ่าง เก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ร่วมกันให้เกิด ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ำ ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า จะขาดแคลนน้ำเพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 173 ล้าน ลบ.ม. ราษฎรจึงได้ร้องขอให้แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน ซึ่งอุโมงค์ผันน้ำจากแม่แตง -แม่งัดและแม่กวง จะสามารถส่งย้อนกลับได้ หากมีปริมาณน้ำมากจากอุโมงค์เดิมที่มีการวางแผนไว้ในอนาคด
-ขณะเดียวกีนยังเพิ่มพื้นที่การเกษตรในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในฤดูแล้ง จำนวน 76,129 ไร่ สนับสนุนน้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน และรักษาสมดุล นิเวศท้ายน้ำ และ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในฤดูแล้ง จำนวน 14,550 ไร่

 

Comments

comments