พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา รายที่ 16 ราย เฝ้าระวัง 3 ว่าที่คุณแม่

Share This:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เร่งจัดทำแนวทางดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา พร้อมกำชับทุกอำเภอในพื้นที่เข้ม การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชี้สถานที่ที่ยังพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะสูงคือ ศาสนสถาน โรงเรียน โรงงานและโรงพยาบาล
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสซิกาล่าสุดในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวนทั้งหมด 16 ราย การจากตรวจหาซิกาในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งสิ้น 872 ราย มีผลเป็นบวก 16 ราย เป็นบุคคลทั่วไป 13 ราย หญิงตั้งครรภ์ 3 ราย ข้อมูลจากการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ 3 คนที่ติดเชื้อไวรัสซิกาอยู่ในความดูแลของสูตินรีแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่พบรายล่าสุดตรวจพบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นชาย อายุ 33 ปี ซึ่งพักอาศัยในพื้นที่ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย สำหรับอาการของผู้ป่วยที่พบติดเชื้อไวรัสซิกา ผู้ป่วยทั้ง 16 ราย ส่วนใหญ่ มีไข้ ต่ำๆ ออกผื่น อาการ ดีขึ้น ภายใน 3 – 5 วัน รักษาแบบผู้ป่วยนอก ขณะนี้อาการเป็นปกติทุกราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเต็มที่ โดยในกลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าติดเชื้อทุกคนจะต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่ เพื่อวางแผนการดูแลต่อเนื่อง เร่งสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่ถูกต้อง ขอความร่วมมืออย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบแหล่งที่มา เพราะจะทำให้เกิดความสับสนได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการตรวจพบผู้ป่วย โรคนี้ไม่รุนแรงมากในผู้ที่ร่างกายแข็งแรง แต่ต้องควบคุมโรคให้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเพราะอาจเสี่ยงทำให้ลูกพิการได้ พร้อมรณรงค์หญิงตั้งครรภ์ทุกรายเข้าระบบฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านวิชาการ ศึกษาต่อเนื่องให้มีข้อมูลเพียงพอเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ เช่น หญิงวัยเจริญพันธ์ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อต้องดำเนินการอย่างไร และเด็กที่เกิดมาศีรษะเล็กต้องวางแผนดูแลต่อเนื่องอย่างไร ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพราะจะได้ผลในการควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายทั้งหมด ที่สำคัญคือโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
สรุปจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโรคไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม – 2 ตุลาคม 2559 จำนวน 4,100 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคืออายุ อายุ 25-34 ปี และอายุ 10-14 ปี ตามลําดับ โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอเมือง และ อำเภอ สันกำแพง

Comments

comments