จังหวัดเชียงใหม่ควบคุมยี่เป็งและคืนส่งท้ายปีเก่า ห้ามจุดบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันขึ้นสู่อากาศ

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่จังหวัดออกประกาศ 4 ฉบับ โดยเฉพาะเขตควบคุมความปลอดภัยทาง การบินคือ ประกาศจังหวัดเกี่ยวกับ การห้ามจุดบั้งไฟ พลุ ตะไลและประกาศเกี่ยวกับโคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ช่วง เทศกาลยี่เป็งและคืนส่งท้ายปีเก่าเนื่องจากมี ความนิยมจุดกันมาก หากฝ่าฝืนเพิ่มโทษตาม ม.44

567615567619

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในมาตรการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณา ออกประกาศจังหวัดให้สอดคล้องกับ ความในมาตรา 44 ของรัฐธรามนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมีการเตรียมออกประกาศ 4 ฉบับ โดยเฉพาะเขตควบคุมความปลอดภัยทางการบินคือ ประกาศจังหวัดเกี่ยวกับ การห้ามจุดบั้งไฟ พลุ ตะไลและประกาศเกี่ยวกับโคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ โดยกำหนดเงื่อนไขควบคุมการห้าม การ อนุญาตโดยมีนายอำเภอเป็นผู้ให้อนุญาต พร้อมเพิ่มโทษหากฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความ ในข้อ 5 ของ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559

6-10-59-4-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2

ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งที่จะมาถึงเนื่องจากมีความนิยมจุดกันมาก เป็นความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน โดยอนุญาตตามเวลาในวันลอยกระทง 2 วันและวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธ.ค.เท่านั้น โดยจะได้เสนอประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพื่อให้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ และมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

 

Comments

comments