เยาวชน 10 ประเทศ อาเซียน เดินทางเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share This:

เยาวชน 10 ประเทศ อาเซียน เดินทางเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์การศึกษา พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการพิเศษเพื่อประสานงาน ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7-10-59-3-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-10-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80

 

ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนเยาวชนอาเซียน จำนวน 70 คน จาก 10 ประเทศ ได้เดินทางเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสำหรับโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทนี้ สำนักงานคณะกรรมการการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนไทยและ เยาวชนจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวม 10 ประเทศ ประเทศละ 7 คน รวมทั้งสิ้น 70 คนได้ศึกษาความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7-10-59-3-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-10-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80

ซึ่งเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม 2559 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติเพื่อความผาสุก
ของปวงชนชาวไทย และรับรู้ถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมระหว่างกันในภูมิภาค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติของตนเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนร่วม กันตลอดไป

Comments

comments