ทีม รถไลก้า ออกแบบและผลิตชนะเลิศ ใช้ท่องเที่ยวแบบ Ecotourism ของพัฒนาพิงคนคร

Share This:

พัฒนาพิงคนคร มอบรางวัลสุดยอดนักออกแบบจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว Ecotourism

bike_10027

ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตัดสินและมอบรางวัลสุดยอดนักออกแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” โดยมี อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา รองศาสตราจารย์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.สมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็น กรรมการในการตัดสินและมอบรางวัล

bike_10833

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Ecotourism แก่นักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดในการจัดทำรถจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 ทีมรางวัลสุดยอดนักออกแบบ“จักรยานโดยสารเพื่อการ ท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปได้จากทีมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกและ สามารถนำแนวคิดการออกแบบสู่การผลิตเป็นจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบได้สำเร็จ คงเหลือเพียงจำนวน 2 ทีมเท่านั้น ซึ่งเป็นการจัดทำรถ จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ประเภทสร้างสรรค์

s__6094882

สำหรับผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม “รถไลก้า” ที่ออกแบบและผลิตโดย นายกาย จาตุรจินดา ผู้ออกแบบอิสรระ และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคือ ทีม “ควิซ” ที่ออกแบบและผลิตโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ นายมารุต วิเศษสิงห์ นายศตวรรษ ไทยสม นายอนิรุจน์ สุขประโคน นายจักร์กฤษ เตชที นายณัฐวิชญ์ ติดพวงมาลี และนายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ โดยได้รับรางวัลเป็นเงินสด มูลค่า 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นการ ตัดสินจากคะแนนของคณะกรรมการ และคะแนนจากภาคประชาชน ที่เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะของจักรยานโดยสารฯ ทั้งสองคันนี้ด้วย

 

Comments

comments