ผู้ว่าเชียงใหม่ ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ห้ามจุดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ช่วงเทศกาลยี่เป็งนี้

Share This:

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมลอย (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้างคลึงกับขึ้นไปสู่อากาศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่อากาศยาน ชุมชนและประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ซึ่งกำหนเวลาการปล่อยของวันลยอกระทง (กระทงเล็ก )ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 12 โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไปยกเว้น เฉพาะปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดปล่อยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. และแรม 1 ค่ำ เดือน 12 คืนวันกระทงใหญ่ โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00 ถึง 01.00 น. ของวันถัดไป และให้กระทำไในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีโดยให้จุดหรือปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00ถึง 01.00 น.ของวันถัดไป

7-11-59-1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3

พร้อมกำหนดขนาดของโคมลอย โคมไฟและวัตถุอื่นใดที่คล้านคลึงกันที่จะทำการจุดและปล่อยขึ้นไปสู่อากาศจะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน มีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนยืกลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร สูงไม่เกน 140 เซนติเมตร และทำวัสดุธรรมชาติ ส่วนเชื่อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้งหรือพาราฟิน น้ำหนักไม่เกิน 55กรัม ระยะเวลาการเผาไม่เกิน 8 นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟ เชือกหรือลวดอ่อนเบอร์ 24 จำนวน 2 เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน 30 เซนติเมตร และโคมควัน ต้องมีขนาดกว่างไม่เกิน 50 ยาวไม่เกิน 75 เซนติเมตรใช้ประกอบโคมจำนวนไม่เกิน 72 แผ่น และเส้นผ่านศูนยืกลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีขนาดปริมาตรเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร

7-11-59-1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3
อย่างไรก็ตามการจุดหรือปล่อยโคม ทุกชนิดของสถาทีนั้นจะต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอของแต่ละพื้นที่ ที่จะทำการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ส่วนผู้ที่กระทำฝ่าฝืนจุดและปล่อยนอกพื้นที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ร่วมไปถึงห้ามจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน หรือวัตถุคล้ายคลึงในสถาที่วัด ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ เว้นแต่จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอเท่านั้น และห้ามมิให้มีการเล่นการพนันขันต่อหรือกระทำอื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แพ้ชนะกันจากการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควันวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

 

 

 

Comments

comments