เชียงใหม่คุมไฟป่าและการเผา ใช้กฎหมายแรงจำคุกสูงสุด 15 ปี และปรับสูงสุด 150,000 บาท

Share This:

เชียงใหม่เปิดวอร์รูม ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นการป้องกัน สร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อ สุขภาพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการ – ท้องถิ่น – ท้องที่ ทุกระดับ ให้ถือเป็นหน้าที่ในการสอดส่องดูแลร่วมกัน

0507

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และเปิดห้องศูนย์อำนวยการสั่งการฯ(War Room) ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์สั่งการติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์สั่งการให้ศูนย์ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านจัดชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

06

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ 2 ฉบับ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โลกและพื้นที่การเกษตร และเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการ ควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ เพื่อกำหนดให้พื้นที่ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตควบคุมไฟป่า กำหนดมาตรการป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นแนวทางความ ร่วมมือป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร โดยกำหนดบทลงโทษตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485, พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504, พรบ.ป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี และปรับสูงสุด 150,000 บาท โดยเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัด เชียงใหม่จับกุมผู้กระทำผิด 18 คดี ขณะเดียวกันให้ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ และร่วม ชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

09

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี ไฟป่าและหมอกควันทำความเสียหายแก่ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็น จำนวนมาก รวมถึงการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรการเผาขยะเผาเศษใบไม้และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชนและเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างประมาณค่าไม่ได้ จึงอยากให้ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนได้ร่วม กันตระหนัก ป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่โยนความรับผิดชอบให้ฝ่ายในฝ่ายหนึ่ง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อภาพรวมทั้งจังหวัด08

ที่ประชุมได้พิจารณาให้แต่ละอำเภอไปกำหนดห้วงเวลาการลดปริมาณเชื้อเพลิง และ กำหนดรูปแบบ วันที่และสถานที่ เพื่อเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์คิกออฟ
ในแต่ละอำเภอเนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกัน ส่วนการกำหนดช่วง 60 วันแห่งการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เบื้องต้นกำหนดไว้ ใน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะนำเข้าหารือในที่ประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ ป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะประชุมติดตามสถานการณ์เป็นประจำ ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

Comments

comments