1 ธค. อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดเข้าชมงานของพ่อ เนรมิตรพื้นกว่า 400 ไร่อบอวนด้วยพรรณไม้เมืองหนาวนับล้านดอก

Share This:

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เนรมิตรพื้นกว่า 400 ไร่อบอวนด้วยพรรณไม้เมืองหนาวนับล้านดอกเตรียมเปิดงานเมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน เรียนรู้เดินตามงานของพ่อ ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ระยเวลา 90 วัน เพื่อเป็นการสืบสานต่อพระราชปณิธานตามพระราชดำริ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

1-7

เจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ กำลังเร่งมือนำดอกไม้นับล้านดอก ลงปลูกบนพื้นที่ 400 กว่าไร่ พร้อมปรับปรุงพื้นที่ตามสวนและส่วนจัดแสดงต่างๆ เพื่อเตรียมเปิดงาน “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน เรียนรู้เดินตามงานของพ่อ” ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ระยเวลา 90 วัน เพื่อเป็นการสืบสานต่อพระราชปณิธานตามพระราชดำริ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เรียนรู้ ซาบซึ้งในพระจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ หลักการทรงงานที่ประชาชนชาวไทยต้องน้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างที่พ่อต้องการ

1-91-10

นางสาวพิชญากานต์ หน่อแก้วมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าอย่างไรก็ตามการจัดงานแบ่งเป็น 9 ไฮไลท์ เริ่มจากไฮไลท์ที่ 1 นิทรรศการ “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา” ณใต้หอคำหลวง ไฮไลท์ที่ 2 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของงานนี้ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ แสดงวิถีเกษตรของพ่อ “จากนภา ภูผา สู่มหานที” ไฮไลท์ที่ 3 เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ดั่งคำขวัญที่ว่า “โครงการหลวง ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ไฮไลท์ที่ 4 ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง รัชกาล 9 ชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่ ไฮไลท์ที่ 5 ร่วมรังสรรค์ สร้างสังคมที่ดีผ่านหน่วยงานภาคี นิทรรศการจากองค์กรชั้นนำของประเทศที่ได้น้อมนำเอาโครงการในพระราชดำริด้านต่างๆ มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ไฮไลท์ที่ 6 ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวอีกนับล้านดอกจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามให้ได้ชื่นชมและประทับใจกันตลอด 90 วัน ไฮไลท์ที่ 7 อิ่มบุญ สุขใจ กับเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล สุขใจไปกับสวนสวยดอกไม้งาม ไฮไลท์ที่ 8 ตลาดสินค้าเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรล้วนเป็นผลผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จ และไฮไลท์ที่ 9 กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งทุกไฮไลท์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ทุกคนไม่ควรพลาดจะเดินทางมาเที่ยวชมสวนของพ่อ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

Comments

comments