จังหวัดเชียงใหม่สนธิกำลังออกตรวจค้นและดำเนินการกับสถานบันเทิงตามนโยบายจัดระเบียบสังคม

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่สนธิกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองออกทำการกวาดล้างตรวจค้นและดำเนินการ กับสถานบันเทิงที่กระทำผิดกฎหมายตามนโยบายจัดระเบียบสังคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม อำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองทหาร ตำรวจในพื้นที่ทั้ง 4 โรงพัก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สรรพสามิตจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสารักษาดินแดน160 คน เพื่อออกกวาดล้างอาชญากรรมตรวจสถานบันเทิงและดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้เนื่องจาก อำเภอเมืองเชียงใหม่มีสถานบริการที่ ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ. ศ. 2509 ทั้งสิ้น 41 แห่ง และมีสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 350 แห่ง ขณะนี้ปรากฏว่าประชาชนทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตลอดปัญหาการรวมกลุ่มมั่วสุมก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นของกลุ่มเยาวชนนอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบแก่เด็กและเยาวชนผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องและสังคมทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความปลอดภัย การให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมตลอดทั้ง เป็นการยับยั้งพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่เข้าไปในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบสังคม เพื่อระงับและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมและเป็นการสนองต่อนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่ง 2 2/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และคำสั่ง 46/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

สำหรับการสนธิกำลังนี้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.

…………………………………………

ส.ปชส.ชม.

Comments

comments