เชียงใหม่กำหนดช่วง 60 วันห้ามเผาเริ่ม 20 กพ.นี้ พร้อมกำลังพลและแผนปฎิบัติการเฝ้าจุดแรกดอยสุเทพ

Share This:

เชียงใหม่เตรียมความพร้อมกำลังพล – แผนปฏิบัติการ ประชุมทุกฝ่ายพร้อมตั้งศูนย์อำนวยการสั่ง เพื่อรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมแบบประชารัฐในทุกพื้นที่ จับตาพิเศษดอยสุเทพ เตรียมประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังจุดแรก

010

นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 / 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ าลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของศูนย์วอร์รูมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและประสานการทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกัน

012

นายชานนท์ กล่าวว่า ในปี 2559 จำนวนพื้นที่เผาไหม้ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 1.5 ล้านไร่ ลดลงจาก 3 ล้านไร่ ในปี 2558 ในเบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่กำหนดช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 และปี 2560 ตั้งเป้าหมาย คือ 1) การขึ้นลงของอากาศยานต้องเป็นไปตามปกติ ขึ้นลงได้ทุกเที่ยวบิน 2) ระดับค่าความเข้มข้นของค่า PM10 ลดลงร้อยละ 10 (จากปี 2559 อยู่ที่ 196 ?g/m3 ) 3) จำนวนวันที่มีค่า PM 10 เกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ จากปี 2559 ในช่วงเฝ้าระวัง 60 วัน เกินมาตรฐาน 14 วัน 4) ลดจำนวนจุด Hot Spot ลงร้อยละ 20 จากปี 2559จำนวน 997 จุด เหลือ 797 จุด 5) พื้นที่เผาไหม้ลดลง ร้อยละ 20 จาก 1,412,399 ไร่ ในปี 2559 ให้เหลือไม่เกิน 1 ล้านไร่ในปี 2560 และ 6) สร้างให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยเน้นบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ จัดชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับอาสาสมัครประชุมชนหมู่บ้าน เน้นการประชาสัมพันธ์ หากพบไฟป่าให้ช่วยกันดับก่อน เพราะคนในชุมชนจะรู้พื้นที่และรู้ว่าใครเป็นอย่างไร

ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า บทเรียนจากปีที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันและไฟป่าส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคนจุดเพียงคนเดียว แต่คนเป็นพันเป็นหมื่นเข้าไปช่วยกันดับ และคนเกือบทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักมองเห็นปัญหาและร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาในช่วงวิกฤตอย่างแท้จริง

ที่ประชุมได้เสนอให้นำแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณ โดยใช้ผู้นำทางศาสนาเป็นสื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งบนดอยและในเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ดอยสุเทพซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมใจของคนเชียงใหม่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ใกล้เมือง อาจจะพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่พิเศษในการช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกัน จัดชุดลาดตระเวนเข้มข้นไม่ให้เกิดไฟป่า พร้อมทั้งให้คนในชุมชน/หมู่บ้านช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังคนที่ชอบเผาป่าและเข้าไปหาของป่า เชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ทำความดีเพื่อเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสสำคัญปีนี้

 

Comments

comments