ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจคิดดีทำดีป้องกันเงินขาดบัญชีและ จนท.ของรัฐทุจริต

Share This:

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกรณีเงินขาดบัญชีหรือ จนท.ของรัฐทุจริต คิดดีทำดีป้องกันเงินขาดบัญชีและ จนท.ของรัฐทุจริต จัดโดยสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สนร. ที่ห้องเชียงใหม่ 3 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการ สนร.เขตตรวจราชเขต 15 และเขต 7 และ หน.ส่วนราชการให้การต้อนรับ และมี จนท.ผู้รับผิดชอบด้านการเงินบัญชี ด้านตรวจสอบภายใน ด้านติดตามเงินขาดบัญชีหรือ จนท.ของรัฐทุจริตใน อปท.ภาคเหนือจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน เพื่อให้ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ จนท.ของรัฐทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และให้เข้าใจกรณีเงินขาดบัญชีหรือ จนท.ของรัฐทุจริต ตามแนวทางให้คิดดี ทำดีป้องกันเงินขาดบัญชีและ จนท.ของรัฐทุจริต รวมถึงการสร้างความตระหนักระมัดระวังการดูแลใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ยังได้ให้ความรู้ในประเด็นประสบการณ์การตรวจพบและการชี้มูลความผิดทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างโดยนายอุทัย ทองคุ้ม ผอ.สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 สตง. และประเด็น พ.ร.บ.ระเบียบความรับผิดชอยทางละเมิดของ จนท.รวมทั้งกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการกระทำความผิดด้านการเงินจากนางสาวเกษณี ตรีรัตนถวัลย์ ผอ.กลุ่มงานละเมิดและแพ่ง 5 กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง ด้วยความตระหนักสนใจอีกด้วย

Comments

comments