เขื่อนแม่กวงได้เวลาปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหยุดส่งน้ำมากว่า 2 ปี

Share This:

เขื่อนแม่กวงได้เวลาปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลังเจอภัยแล้งตั้งแต่ปี 2557 มาจนถึงสิ้นปีนี้ หยุดส่งน้ำมากว่า 2 ปีเพื่อการเกษตรเขื่อนแม่กวงมีน้ำกักเก็บกว่า 100 ล้าน ลบ.ม. สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อการเกษตรได้ปลูกข้าวนาปรังอีกครั้ง

 

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง ทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 180.80 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 68.23% ส่วน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 113.26 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 43.06% ขณะเดียวกันตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ทางน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการจัดทำแผนส่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกฤดูแล้ง รวมพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 69,200 ไร่ แบ่งเป็นทำนาปรัง จำนวน 34,600 ไร่ ของอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย และสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พืชสวนเป็นส่วนลำไยและมะม่วง จำนวน 32,000 ไร่ บ่อปลาจำนวน 2,600 ไร่ รวมปริมาณน้ำส่งตามแผนจำนวน 64 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้เพื่อผลิตน้ำประปาเดือนละ 1 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตามปี2557 – 2558 ต่อปี 2559 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงมีปริมาณน้ำใช้การได้ 16 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นเพียงร้อยละ 6 มีปริมาณต่ำสุดในรอบกกว่า
-40 ปี ทำให้ต้องหยุดส่งระบายน้ำนานกว่า 2 ปี เพื่อการกักเก็บน้ำไว้มาตลอดทั้งปี 2559 จนทำให้มีน้ำกว่า 100 ล้าน ลบ.ม. ทำให้แผนการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรและหล่อเลี้ยงระบบนิเวศในแม่น้ำกวงตลอดจนลำน้ำสาขาและคลองชลประทานให้กลับมาได้อีกครั้งในช่วงสิ้นปีนี้ แต่ที่ผ่านมาก็ใช้น้ำเพื่อผลิตประปาใช้อุปโภคและบริโภคเท่านั้น ทั้งนี้ทางกลุ่มเกษตรกรและชาวนาได้มีประชุมร่วมกันมีมติที่จะเริ่มปลูกข้าวนานาปรังได้ในรอบปี 2560

Comments

comments