เตรียมความพร้อมเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกต่อคณะกรรมการองค์กรยูเนสโก

Share This:

ที่สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม The Lanna Historic City Forum Experts 2017  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ The Lanna Historic City Forum Experts 2017 เพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และบริบทต่าง ๆ ของเมือง รวมถึงสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นำไปจัดทำแผนและข้อกำหนดพื้นที่สำหรับพื้นที่มรดก และเพื่อเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกต่อคณะกรรมการองค์กรยูเนสโกในระยะต่อไป ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมล้านนา ไต และ วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ และการพัฒนาเมือง เข้าร่วมประชุมพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า และอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

Comments

comments