รพ.นครพิงค์ รพ.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เสริมอาคารรองรับผู้ป่วยใน 204 เตียง

Share This:

รพ.นครพิงค์ รพ.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เสริมอาคารรองรับผู้ป่วยใน 204 เตียง จากเดิม 500 กว่าเตียงไม่เพียงพอ มีผู้ป่วยเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮองสอน ปีละกว่า 2.4 ล้านคน เป็นผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1.6 ล้านคน

นายแพทย์ผดุงชัย เถียนทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาลบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางศิลาฤกษ์อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น จำนวน 204 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยในเข้าพักรักษาตัว หลังจากมีผุ้ป่วยที่ดูแลและเข้ารับการรักษาจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮองสอน จำนวนกว่า 2.4 ล้านคน และเป็นผู้ป่วยประกันหลักสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 1.6 ล้านคน เข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์ A ได้รับการจัดบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงมะเร็งและทางรกแรกเกิด ที่มีมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลรองรับผู้ป่วยจาก 3 จังหวัดได้อย่างเพียงพอ หลังจากอาคาร 8 ชั้นแล้วเสร็จจะมีเตียงจำนวนกว่า 700 เตียงรวมหอผู้ป่วยหนัก

อย่างไรก็ตามการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยและเตียงพักคนไข้ ยังไม่เพียงพอทำให้ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ ให้ได้รับบริการอย่่างทั่วถึงแฃะเป็นธรรม เพราะมีอัตรารอเตียงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – 2559 ทำให้โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จะสามารถรองรับการรักาาผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร บริการสุขภาพสะดวก รวดเร็ว มีคุฯภาพและศักยภาพสูงข

Comments

comments